Skip to main content

Privacyverklaring PITCH

 

Algemeen

Deze privacyverklaring gaat uit van:

Studio 8501 GCV – Pitch (hierna ‘Pitch)
Stijn Streuvelslaan 32
8501 Heule
K.B.O. 0701.921.296.

PITCH stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Tijdens uw contact of reservatie met PITCH deelt u informatie met ons zodat wij u kunnen identificeren als individu en uw reservatie kunnen vervolledigen (zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer). Dit zijn uw “persoonsgegevens”. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze service aan te bieden. Door gebruik te maken van de site of door ons uw persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten, aanvaardt u de gebruiken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

De verwerking van persoonsgegevens

PITCH verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze diensten.

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. PITCH verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:

U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Voor de verdere uitvoering van onze overeenkomsten;
U te informeren over wijzigingen aan onze diensten en producten;
Om uw reservatie te kunnen bevestigen ;
Het afhandelen van uw betaling;
Om wettelijke verplichtingen na te komen;
Wanneer het legitiem belang van Pitch dit vereist – in dit geval zal het doel van de verwerking zich duidelijk maken door de handeling op zich, transparantie is voor ons erg belangrijk;

De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking of wettelijke verplichtingen. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen;
De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van PITCH.

PITCH zal de persoonsgegevens verstrekken aan verwerkers, overheidsinstanties of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, het algemeen belang of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Een aantal gegevens worden door de website op een automatische wijze verzameld, dit is gebruikelijk bij websites. Dit kan door middel van het gebruik van ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen. Pitch gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Rechten van de betrokkene

Wil u uw gegevens raadplegen, wijzigen,overdragen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs door kopie van uw identiteitskaart (zonder foto), naar het e-mailadres info@thepitch.be . Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen. De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld en binnen de voorgeschreven termijnen. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn. Wanneer er sprake is van een datalek waardoor uw rechten en uw bescherming van persoonsgegevens dreigen te worden geschonden en er dus een hoog risico is, zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u als betrokkene worden geïnformeerd conform de geldende Privacywetgeving.

PITCH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@thePitch.be

Aangaande minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Pitch.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen

Correctheid van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van de PITCH.

Informatie op de website en aansprakelijkheid

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe volgende gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. PITCH bezit het exclusieve copyright en de intellectuele rechten van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PITCH.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De informatie over onze producten die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als bindende voorschriften worden beschouwd.
Pitch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u verdere informatie wilt aangaande bepaalde zaken, dient u contact op te nemen met de onderneming. PITCH is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

Gekoppelde websites

We kunnen koppelingen opnemen naar websites en services van derden die niet door ons worden beheerd en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. We raden u aan de privacy-verklaringen te lezen wanneer u dergelijke websites (en alle websites) bezoekt.

Algemene bepaling

Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens of bepalingen één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen PITCH is onderworpen aan het Belgisch recht.

De Belgische autoriteiten en haar rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens is dit de ‘Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit’.

PITCH