Skip to main content

Artikel 1. Doel

1.1
Deze algemene voorwaarden (hierna “AV” genoemd) zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen de klant en de onderneming , Studio 8501 GCV – Pitch (hierna ‘Pitch), te bepalen. Pitch heeft haar zetel te 8501 Heule, Stijn Streuvelslaan 32 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0701.921.296. De klant erkent deze voorwaarden te hebben gelezen en aanvaardt uitdrukkelijk deze voorwaarden. De karaoke-ruimtes zijn gelegen te  8501 Heule, Moorseelsestraat 113 bus A.  

1.2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing  op elke reservering via de website www.thepitch.be van een of meer karaokeruimtes die door de klant worden gemaakt, op het gebruik van de geleverde uitrusting en/of op de geleverde diensten door Pitch aan de klant (tapas, drank, wifi…). 

 

Artikel 2. Wijzigingen

2.1.
Pitch behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te annuleren. De klant verbindt zich ertoe de AV te lezen bij elke nieuwe reservering op de site, die mogelijk zijn gewijzigd sinds het laatste bezoek.

2.2.
Van deze algemene verkoopvoorwaarden kan alleen worden afgeweken door middel van een schriftelijk document dat is ondertekend door Pitch en door de klant.

 

Artikel 3. Prijs, betaling en reservering

3.1.
De klant heeft de mogelijkheid om karaoke-ruimtes te boeken op www.thepitch.be . Bij het boeken wordt de beschikbaarheid van karaokeruimtes in realtime aan de klant aangegeven.

3.2.
Alleen een persoon van ouder dan 18 jaar kan een ruimte boeken, maar ruimtes zijn toegankelijk voor iedereen vanaf 4 jaar oud, vergezeld door een volwassen begeleider. Zo kunnen er verjaardagsfeestjes en kids parties worden georganiseerd. 

3.3.
De prijzen van de boekingen worden aangegeven bij het boeken in euro inclusief alle belastingen, per ruimte en voor de aangegeven duur. Pitch behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, terwijl de klant de toepassing van de prijs wordt gegarandeerd die van kracht is op de dag van de reservering. Reserveringen kunnen online worden gemaakt op de site, per telefoon of rechtstreeks ter plaatse.

3.4.
De lijst met verschillende betaalmethoden die op de site worden geaccepteerd (bv. bancontact applicatie) wordt gespecificeerd op de boekingswebsite. Het is pas na de bevestiging van de bestelling door Pitch dat de reservatie definitief wordt en de overeenkomst ontstaat. Een bevestiging wordt per e-mail verzonden naar het door de klant opgegeven adres waarin de ontvangst van de boeking en de betaling wordt bevestigd. Zodra de boeking is bevestigd, worden geen terugbetalingen, annuleringen of uitstel aanvaard, behoudens hetgeen is vermeld in punt 5 “Terugbetaling en annulering”.

3.5.
Pitch vestigt de aandacht van de Klant op het feit dat een gereserveerde ruimte niet mag worden overgedragen of doorverkocht voor commerciële doeleinden, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van Pitch voor dit doel. Als een sessie wordt overgedragen of doorverkocht in strijd met deze voorwaarde, wordt de sessie geweigerd aan de houder van het spel of de persoon die aanspraak maakt op het recht om te spelen. Een gereserveerde karaokesessie kan niet worden geannuleerd of gewijzigd. In geval van overmacht wordt de klant verzocht om vooraf contact op te nemen met het Pitch-team.

 

Artikel 4. Toegang tot karaokeruimtes

4.1.
De klant wordt verzocht om op de dag van boeking minstens 15 minuten voor het boeken zich aan te melden om toegang te krijgen tot de ruimte. In geval van vertraging zal Pitch de sessie niet kunnen spreiden die op het tijdstip en op de afgesproken dag zal beginnen. Pitch behoudt zich het recht voor om de sessie 20 minuten na aanvang te annuleren als de klant niet is aangekomen en de ruimte aan een andere klant toe te vertrouwen. De uitrusting wordt in een goede staat aan de klant bezorgd, indien er zich enig mankement of tekortkoming voordoet dient dit onmiddellijk te worden gemeld aan de zaakvoerder.

4.2.
De karaokeruimtes worden in een goede staat afgeleverd aan de klant, enige schade die wordt veroorzaakt tijdens het gebruik van de ruimtes of de uitrusting en die te wijten is aan de klant dient te worden vergoed door de prijs die moet betaald worden om de ruimte of de uitrusting in oorspronkelijke staat terug af te leveren, onverminderd het recht van Pitch om bijkomende vergoedingen te vragen in geval er (in)directe/reputatie  gevolgen zijn voor Pitch.

 

Artikel 5. Terugbetaling en annulering

5.1.
Pitch hanteert het volgende beleid voor het terugbetalen en annuleren van reserveringen:

 

  • In geval van annulering tot 7 dagen vóór de boeking wordt de klant volledig terugbetaald;
  • In geval van annulering minder dan 7 dagen en meer dan 48 uur vóór de sessie, krijgt de klant een nieuw slot aangeboden voor hetzelfde aantal personen en dezelfde duur;
  • In geval van annulering minder dan 48 uur vóór de sessie, krijgt de klant geen restitutie en geen alternatief aangeboden;

Voor elke annulering of wijziging van uw reservering kunt u telefonisch contact met ons opnemen op het volgende nummer: 0486 46 49 09.

5.2.
Het herroepingsrecht voorzien door artikelen VI.47 en volgende van het Wetboek van economisch recht dat de consument opgeeft op een contract binnen 14 dagen na de totstandkoming ervan op afstand is in dit geval niet van toepassing. Artikel VI.53 bepaalt namelijk dat het herroepingsrecht voor de consument niet mag worden uitgeoefend voor “12 ° het verlenen van accommodatie-diensten anders dan voor verblijf, vervoer, autoverhuur, catering of diensten in verband met vrijetijdsactiviteiten als het contract voorziet in een specifieke datum of uitvoeringsperiode “.

 

Artikel 6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

6.1.
Om meer te weten te komen over de verwerking en bescherming van zijn persoonlijke gegevens, wordt de klant uitgenodigd om het privacybeleid en de verwerking van persoonlijke gegevens van Pitch (inclusief cookies) te raadplegen door hier te klikken.

 

Artikel 7. Beveiliging, cameratoezicht en wifi-gebruik

7.1.
Pitch behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren aan iedereen die onder invloed is van alcohol, illegale stoffen of niet-receptplichtige geneesmiddelen en om de reservering te annuleren zonder restitutie. Hetzelfde geldt voor iedereen die ongeschikt is, of zich op enigerlei wijze ongepast of beledigend gedraagt.  Dieren zijn niet toegelaten.

7.2.
Pitch wijst ook alle aansprakelijkheid af voor lichamelijk letsel en materiële schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van de karaoke-ruimte, apparatuur die aan de klant ter beschikking wordt gesteld of in geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies en regels. die hem vóór de vergadering worden meegedeeld.

Pitch heeft het recht om van de klant de vergoeding te vorderen, al dan niet opzettelijk, veroorzaakt door misbruik van de apparatuur of als gevolg van misbruik of ongepast gedrag.

Pitch vestigt de aandacht van de klant op het feit dat geen drank of eten van buitenaf in de karaokeruimte kan worden gebracht. Alleen drankjes en eten gekocht of besteld bij de bar kunnen worden ingevoerd in de karaokeruimtes.

7.3.
Pitch vestigt ook de aandacht van de klant op het feit dat zowel de bar als de karaokeruimtes onder cameratoezicht staan ​​als een beveiligingsmaatregel voor de gebruikers. Tijdelijke opslag van beelden van bewakingscamera’s. Pitch gebruikt camera’s in en rond het gebouw om de veiligheid van haar klanten en werknemers te garanderen. Pitch respecteert de specifieke regels die voor bewakingscamera’s gelden. Als er een bewakingscamera aanwezig is laat Pitch u dat weten via een duidelijk zichtbare sticker. Beeldopnames in en rond de gebouwen bewaart Pitch in de regel gedurende maximaal een maand. In sommige gevallen kan dat langer zijn: 

 

  • Als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van handelingen om een (mogelijk) misdrijf of overlast aan te tonen;
  • om schade te bewijzen of om een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer te identificeren;
  • Als iemand zijn recht op inzage heeft uitgeoefend, lang genoeg om de vraag te kunnen beantwoorden.

7.4.
Pitch biedt via de provider Telenet de bezoekers van  Pitch een gratis, tijdelijk, persoonlijk, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht tot toegang tot het internet voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Aan dit gebruik zijn voorwaarden verbonden. Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het instellen, het beheren en de beveiliging van de eigen apparaten die men hiervoor gebruikt. De gebruikers zijn aansprakelijk voor elk gebruik of misbruik van dit gebruiksrecht. Het gebruik van het internet is niet onbeperkt. Om veiligheidsredenen kunnen bepaalde diensten en websites geblokkeerd worden. Het gebruik van de internetverbinding en alles wat daarbij hoort is op eigen risico. Pitch behoudt zich het recht voor de dienst ten allen tijde uit te kunnen schakelen. Pitch is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de internetverbinding. De gebruiker aanvaardt de internetverbinding in de staat waarin het zich bevindt.  De gebruiker mag de internetverbinding niet op een ongeoorloofde manier gebruiken of aanwenden voor ontwettige doeleinden/illegale zaken, zoals het lastigvallen van anderen, het verspreiden van smadelijke of discriminerende teksten of het schenden van auteursrechten. Pitch heeft het recht om sommige gebruikers te weigeren om (verder) gebruik te maken van de internetverbinding. Het gebruik van internet is niet anoniem. De gegevens over de gebruiker (IP-adres) en zijn internetgebruik worden bewaard in de mate van het nodige conform de privacypolicy en op een beperkende wijze in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regelgeving in België. Deze gegevens worden uit veiligheidsoverwegingen opgeslagen en zullen worden overgedragen aan de bevoegde autoriteiten bij een vermoeden van strafbare of onrechtmatige zaken.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten en websitedisclaimer

8.1.
Alle inhoud van de website (hierna ‘site’), tenzij anders aangegeven, is de exclusieve eigendom van Pitch evenals het grafische ontwerp, broncode, logo’s, teksten, grafische afbeeldingen, illustraties, foto’s en andere items die op de site verschijnen (lijst enunciative en niet-limitatief). Evenzo zijn alle handelsnamen, handelsmerken of onderscheidende tekens van elke klasse op de site beschermd door de wet. Pitch verleent geen enkele licentie of autorisatie voor persoonlijk of ander gebruik aan de klant voor zijn intellectuele en industriële eigendomsrechten of enig ander recht met betrekking tot zijn site en de daar aangeboden diensten. Daarom erkent de klant dat de reproductie, distributie, marketing, verwerking en, in het algemeen, elke andere vorm van exploitatie, ongeacht het proces, van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze site, een inbreuk op de intellectuele en / of industriële eigendomsrechten van Pitch of de eigenaar hiervan.

8.2.
Pitch is niet aansprakelijk voor enige schade, ongeacht of deze voortvloeit of incidenteel is, inclusief winst of inkomsten, verlies van kansen, kosten van vervangende producten of diensten, verlies of verslechtering van gegevens of onderbreking van het bedrijf, als gevolg van enig gebruik van de website. 

8.3.
In het geval dat de site u doorverwijst naar sites van derden, kan Pitch niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van deze links door de Klant. Dit maakt hem volledig bewust dat hij ze op eigen risico gebruikt.

 

Artikel 9.  Overmacht

9.1.
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pitch in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw reservering op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Pitch gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Pitch kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het handelsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

10.1.
In geval van overlijden, faillissement, onbekwaamheid, kennelijk onvermogen, schorsing van betaling, reorganisatie, ontbinding, wijziging van de klant of om het even welke grondige wijziging van de juridische toestand van de klant of bij gebrek aan betaling van één enkele reservatie, of bij niet naleving van de bedongen bijzondere betaalvoorwaarden, behoudt Pitch zich het recht voor, hetzij de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen, hetzij de prestaties te schorsen en/of verdere diensten stop te zetten. Dit zonder dat de klant hiervoor enige vergoeding kan vorderen. 

10.2.
Wanneer Pitch door deze schorsing enigerlei schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks), zal de klant deze dienen te vergoeden. 

 

Artikel 11. Betalingsmodaliteiten – protest

11.1.
De reservaties zijn onmiddellijk te betalen, contant en zonder korting, tenzij anders overeengekomen tussen partijen.

11.2.
Indien andere betalingsmodaliteiten tussen partijen worden afgesproken wordt elke betaling aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde interesten en kosten. Pitch behoudt zich het recht voor ten allen tijde voorschotten of waarborgen te eisen van de klant.

11.3.
Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. 

11.4.
Bij overschrijding van de toegestane betaaltermijn, zal op de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest  van 12% per jaar vanaf de vervaldatum verschuldigd zijn. Bovendien wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 12 % met een minimum van 200  euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. 

11.5.
Elk protest dient per aangetekende brief aan Pitch te worden bezorgd binnen een termijn van 7 dagen en moet gemotiveerd de reden van het protest uiteenzetten. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de facturen definitief aanvaard en is volledige betaling verschuldigd. Het protest schorst de verbintenis van de klant tot betaling niet. 

 

Artikel 12. Nietigheid

12.1.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Pitch en de klant in onderling overleg de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 13.  Alternatieve geschillenbeslechting

13.1 
De Europese Commissie biedt een platform alternatieve geschillenbeslechting (ODR-platform). Hier kunt u gebruik van maken om geschillen op te lossen over producten of diensten die online zijn aangekocht. Link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

 

Artikel 14. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank 

14.1.
De algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands, bij interpretatie van de aanwezige vertalingen heeft de Nederlandstalige versie steeds voorrang.

14.2.
Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst tussen Pitch en de klant zal worden beslecht door de bevoegde Rechtbank van het arrondissement West-Vlaanderen en de plaats waar de zetel van Pitch is gevestigd.

 

Kenneth Soete
Zaakvoerder Pitch, Studio 8501 GCV
info@thepitch.be
0486 46 49 09
BE0701 921 296